en

User blogs

Ray

9. Gutongana cyangwa kurwana n’ikimenyetso cy’urukundo rukomeye. Ingingo ya cyenda


Kumva ko mutatongana cyangwa bitabaho ntabwo ari uburyo bwiza bwo kubaka urukundo rurabye. Mu buryo bumwe, iyo ubashije kuvuga uko ubyumva neza mu gihe muri gutongana, biba bigaragaza ko hari urwego wifuza kugezaho urukundo rwawe.
Abantu bakuze mu rukundo ntabwo bakunda kwitera cyangwa gusakuza mu gihe habaye ikibazo ahubwo bahora bashaka kugera kubwumvikane no kuzamura urukundo rwabo mu gufasha urwo rukundo gukuro.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rushya!

Ray Apr 19
Ray

8. kurwana cyangwa gutongana bigaragaza ko wita ku mukunzi wawe. Ingingo ya munani


Birumvikana bishobora koroha kwirengagiza ingeso z’umukunzi wawe zishobora kukurakaza. Ariko kandi bivuze ko witeguye kwihanganira uburibwe no kubabazwa n’intonganya mu mushobora kugirana mu gihe kizaza bishobora ndetse icyo cyaba ari ikimenyetso cy’urukundo rw’ukuri.

Mu yandi magambo, gutongana bisobanuye ko muba mwifuza ko bikemuka. Ibuka, ni kangahe warwanaga n’ababyeyi cyangwa abavandimwe bawe? Bishobora no kugenda bityo ku mukunzi wawe: iyo mutongana kenshi mukabivamo amahoro, ibi bigaragaza ko hari uko ubona umukunzi wawe bitewe n’uko yitwaye.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rwizewe!

Ray Apr 16
Ray

Muraho nshuti zacu!

Iyi  ni Truelove Rwanda! Turagira ngo tubamenyeshe ko yatangiye ubunyamuryango bwishyuzwa iminsi itatu ishize. Impamvu ugomba kwishyura igihe cyose wiyandikishije ni iyi: kuri uru rubuga ruhuza abakunzi dufite abagenzuzi babifitiye ubumenyi bagenzura umyirondoro yose mbere y’uko yemezwa. Ibi biba ari ukugira ngo mu gihe wiyandikishije ube wizeye umutakano wawe kuri uru rubuga. Aba bagenzuzi babika amakuru yawe y’ibanga watanze wiyandikisha kuburyo adashobora gukoreshwa nundi muntu uwo ari wo wese. Mu gihe wishyuye, uba ubonye uburenganzira bwo gukoresha ibice byose by’urubuga Truelove Rwanda. Uyu munsi dufite abantu 2050 bamaze kwiyandikisha kandi bose bashaka umubano w’ukuri.


Iyandikishe uyu munsu kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye! Truelove Rwanda ni rwo rubuga rwonyine rugenzweho mu guhuza abakunzi mu Rwanda!

Ray Apr 5
Ray

Hello friends! This is truelove Rwanda once again. I am here by saying that truelove has just started paid membership two days ago. I want to explain to you why you need to pay for your membership. Well, we have moderators who are charge in of verifying each and every profile before they can approve them. This is also for your safety and quality, these moderators keep your confidential information and they cannot be accessed by anybody. When you’ve done making your payment, you can use all the features of our site. Look, 2050 people have already subscribed on our dating website and are looking for a true love! Please subscribe on www.truelove-rwanda.com and find your perfect match!


Truelove-Rwanda.com one of the most reliable dating website in Rwanda!

Ray Apr 5
Ray

7. kurwana cyangwa gutongana bituma kumvikana kwamyu koroha. ingingo ya karindwi


Kugira ngo wubake icyizere mu mubano wawe, ntabwo ugomba guhora ucecetse. Ku ruhande rumwe, ni ngombwa kwegera umukunzi wawe wirekuye, ugafata inshingana kandi buri umwe akumva undi yitonze.

Kuva gutongana ari ikimenyesto gikuru cyo kumvikana ndetse n’ubunyangaugayo, bifasha kongeza ibyiyumviro by’ubushuti bukomeye, icyizere, ndetse no guhuza ndetse no kwigisha umukunzi wawe uko agomba kumvikana nawe mu buryo bwiza.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye!

Ray Apr 5
Ray

6. kurwana cyangwa gutongana ni ikimenyetso cy’umubano muzima-ingingo ya gatandatu


Abahanga mu ubumenyamyifatire bizera ko hari ingingo 7 z’ingenzi ku urukundo ruzima kandi rurangwa n’umunezero, ndetse gutongana nabyo birimo. Mu by’ukuri iyo abakunda badatongana, bishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko hari ikintu kitagenda neza muri bo.

Gutonga bifasha abakundana kongera gutekereza indangagaciro zabo ndetse n’ibyiyumviro byabo bongera kuganira ku bintu bibafitiye umumaro. Nyamara uko gutongana kwanyu gushobora kuba kuzima ndetse ntikube imirwano mu gihe ugaragaza ingingo yawe ariko udasakuje cyane nkaho ari ibibazo bikomeye.


Shaka umukunzi unyuze kuri www..truelove-rwanda.com utangire urukundo rushya uyu munsi!

Ray Apr 5
Ray

5. Kurwana cyangwa gutongona gutuma guhuza kwanyu gukomera-ingingo ya gatanu


Iyo uri gutongana n’umukunzi wawe, ntacyo bitwaye iyo umutsinzi cyanwa agutsize. Ikintu cy’agaciro nuko buri wese yigira k’uwundi ndetse ik’ingezi, buri umwe akagira icyo yiga ubwe.

Amakimbirane adakomeye abafasha mwembi kugaragaza kamere y’ukuri ya buri muntu ndetse bikereka n’uwo mukundana uko wakwitwara mu icyo gihe. Ndetse iyo mubashishije guhangana nabyo mwembi, muziga uko muzajya mwumvikana mdetse bikomeze umubano wanyu.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi!

Ray Mar 28
Ray

4. kurwana cyangwa gutongana byoroshya  uburakari. Ingingo ya kane


Kuba mu mubano ntabwo byoroshye – niba wita kuwo mukundana (umwunganizi), uba ugomba guhora igira igaruriro ku bintu runaka.  We natabigukorera, byanga bikunda urarakara.

Kutihagararaho igihe bigeze ku bintu bigufitiye umumaro bishobora gutuma uwo mukundana atekereza ko ashobora kubona icyo ashaka cyose, ndetse ibyo bishobora kukongera uburakari.  Iyo ni nzira ishobobora gutuma umubano utangenda neza.

Uburyo bwiza bwo gukemura iki kibazo ni ukureka ibyo bitekerezo bitari byiza bisohoka ndetse no kwereka uwo mukundana ko mwese mungana no mubyo mukeneye.

Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi uyu munsi!

Ray Mar 28
Ray

3. Kurwana cyangwa gutongana bisobanura ko mukunda kuba muri kumwe-ingingo ya gatatu!


Tugendeye ku bushakashatsi bumwe, ikosa ryambere rikomeye abakundana bakora kenshi ni ukwirinda – kenshi twumva ko ikintu ari ikosa ariko ntitugire icyo tuvuga. Kandi kutumvikana niko kuba impamvu rusange yo gutandukana.

Nubwo ushobora kwizera ko kuganira ibibazo byumvikana bitagira icyo bimarira umubano wawe, ibyo ntabwo ari ukuri. Kurwanda cyangwa gutongana bibemerera gushishoza ibibazo byanyu ndetse ko kubilkemura mbere yuko bikomera. Niyo mpamvu abakundana benshi bakunda gutongana, baramarana igihe kinini.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi uyu munsi!

Ray Mar 23
Ray

Ingingo ya kabiri


2. kurwana cyangwa se gutongana bihishura ishyaka.

Abakundana bamwe na bamwe banezezwa n’intonganya kuko bizamura inzego z’urukundo rwabo. Bene abo bantu bazi ko kurwana cyangwa gutongana ari ikimenyetso cy’ishyaka mu rukundo rwabo, ndetse no kutumvikana birangira bikuruye ishyaka muri bo. Niba ushaka gukomeza umubano wawe, ni ngombwa gutuma amarangamutima yawe asohoka igihe ku kindi kuruta kuyahisha. Ariko ntiwibagirwe ko igihe mutonganye mugomba musoza mu buryo bwiza butari ubwo gushwana.

Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.comuhure n’abandi bashaka abakunzi bamaze kwiyandikisha

Ray Mar 20
Pages: 1 2 3 4 5 ... Next »

Tag Search

Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo