en

Kubera iki ugomba kwishyura ubunyamuryango? from Ray's blog

Muraho nshuti zacu!

Iyi  ni Truelove Rwanda! Turagira ngo tubamenyeshe ko yatangiye ubunyamuryango bwishyuzwa iminsi itatu ishize. Impamvu ugomba kwishyura igihe cyose wiyandikishije ni iyi: kuri uru rubuga ruhuza abakunzi dufite abagenzuzi babifitiye ubumenyi bagenzura umyirondoro yose mbere y’uko yemezwa. Ibi biba ari ukugira ngo mu gihe wiyandikishije ube wizeye umutakano wawe kuri uru rubuga. Aba bagenzuzi babika amakuru yawe y’ibanga watanze wiyandikisha kuburyo adashobora gukoreshwa nundi muntu uwo ari wo wese. Mu gihe wishyuye, uba ubonye uburenganzira bwo gukoresha ibice byose by’urubuga Truelove Rwanda. Uyu munsi dufite abantu 2050 bamaze kwiyandikisha kandi bose bashaka umubano w’ukuri.


Iyandikishe uyu munsu kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye! Truelove Rwanda ni rwo rubuga rwonyine rugenzweho mu guhuza abakunzi mu Rwanda!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo