en

Inama z’urukundo truelove Rwanda na Uganda from Ray's blog

8. kurwana cyangwa gutongana bigaragaza ko wita ku mukunzi wawe. Ingingo ya munani


Birumvikana bishobora koroha kwirengagiza ingeso z’umukunzi wawe zishobora kukurakaza. Ariko kandi bivuze ko witeguye kwihanganira uburibwe no kubabazwa n’intonganya mu mushobora kugirana mu gihe kizaza bishobora ndetse icyo cyaba ari ikimenyetso cy’urukundo rw’ukuri.

Mu yandi magambo, gutongana bisobanuye ko muba mwifuza ko bikemuka. Ibuka, ni kangahe warwanaga n’ababyeyi cyangwa abavandimwe bawe? Bishobora no kugenda bityo ku mukunzi wawe: iyo mutongana kenshi mukabivamo amahoro, ibi bigaragaza ko hari uko ubona umukunzi wawe bitewe n’uko yitwaye.


Shaka umukunzi kuri www.truelove-rwanda.com maze utangire urukundo rwizewe!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo