en

Inama z’urukundo-Truelove Rwanda from Ray's blog

5. Kurwana cyangwa gutongona gutuma guhuza kwanyu gukomera-ingingo ya gatanu


Iyo uri gutongana n’umukunzi wawe, ntacyo bitwaye iyo umutsinzi cyanwa agutsize. Ikintu cy’agaciro nuko buri wese yigira k’uwundi ndetse ik’ingezi, buri umwe akagira icyo yiga ubwe.

Amakimbirane adakomeye abafasha mwembi kugaragaza kamere y’ukuri ya buri muntu ndetse bikereka n’uwo mukundana uko wakwitwara mu icyo gihe. Ndetse iyo mubashishije guhangana nabyo mwembi, muziga uko muzajya mwumvikana mdetse bikomeze umubano wanyu.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com uhure n’abandi bashaka abakunzi!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo