en

Inama z’urukundo-Truelove Rwanda na Uganda from Ray's blog

6. kurwana cyangwa gutongana ni ikimenyetso cy’umubano muzima-ingingo ya gatandatu


Abahanga mu ubumenyamyifatire bizera ko hari ingingo 7 z’ingenzi ku urukundo ruzima kandi rurangwa n’umunezero, ndetse gutongana nabyo birimo. Mu by’ukuri iyo abakunda badatongana, bishobora kuba ikimenyetso kigaragaza ko hari ikintu kitagenda neza muri bo.

Gutonga bifasha abakundana kongera gutekereza indangagaciro zabo ndetse n’ibyiyumviro byabo bongera kuganira ku bintu bibafitiye umumaro. Nyamara uko gutongana kwanyu gushobora kuba kuzima ndetse ntikube imirwano mu gihe ugaragaza ingingo yawe ariko udasakuje cyane nkaho ari ibibazo bikomeye.


Shaka umukunzi unyuze kuri www..truelove-rwanda.com utangire urukundo rushya uyu munsi!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo