en

Inama z’urukundo-truelove Rwanda na Uganda from Ray's blog

7. kurwana cyangwa gutongana bituma kumvikana kwamyu koroha. ingingo ya karindwi


Kugira ngo wubake icyizere mu mubano wawe, ntabwo ugomba guhora ucecetse. Ku ruhande rumwe, ni ngombwa kwegera umukunzi wawe wirekuye, ugafata inshingana kandi buri umwe akumva undi yitonze.

Kuva gutongana ari ikimenyesto gikuru cyo kumvikana ndetse n’ubunyangaugayo, bifasha kongeza ibyiyumviro by’ubushuti bukomeye, icyizere, ndetse no guhuza ndetse no kwigisha umukunzi wawe uko agomba kumvikana nawe mu buryo bwiza.


Iyandikishe kuri www.truelove-rwanda.com maze wihitiremo ukubereye!


Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo